قوانین و مقررات (مشاهده) ارسال نرم افزار را خوانده ام و قبول دارم .