تخلفات در ادموب

ترافیک نامعتبر یا تخلفات در ادموب شامل مواردی میشود که این سیستم تبلیغاتی کلیک ها و ترافیک شما را حاصل یک فعالیت نادرست تشخیص میدهد.
این فعالیت ها میتواند کلیک کردن توسط شما باشد و یا مجبور کردن کاربران به کلیک و یا دعوت و ترغیب کردن آنها به کلیک باشد.
گاهی شرکتهایی برای خرید کلیک اقدام میکنند.
برای اطلاعات تکمیلی و بیشتر بهتر است مطالب اصلی را در سایت گوگل دنبال کنید،شما میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر به منبع این نوشته متصل شوید.